S-a schimbat din nou Codul administrativ

S-a schimbat din nou Codul administrativ

DISTRIBUIȚI

Guvernul a aprobat în ședința din 1 martie o hotărâre privind modificarea și completarea HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

”În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 265 alin. (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 28 octombrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, literele b), d) – k), n) și o) se abrogă. 2. La articolul 2 alineatul (1) punctul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: „r) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției prefectului.” 3. La articolul 2, alineatul 2 se abrogă. 4. Articolul 3, se modifică și va avea următorul cuprins: „ (1) Atribuţiile prevăzute la art. 2 pentru subprefect se stabilesc de către prefect, prin ordin. (2) La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere şi atribuţiile pe linia protecției informaţiilor clasificate pentru subprefectul desemnat şef al structurii de securitate, conform 2 prevederilor legale în vigoare. Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate. (3) Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuţii de şef al structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate nu pot fi delegate altor persoane.” 5. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3 ^1, următorul cuprins: „ (1) Secretarul general al instituției prefectului are următoarele atribuții principale: a) asigurarea stabilității funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului. b) sprijinirea activității prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect; d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului; e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual; f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal; g) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului și publicării în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului; i) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; j) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului; 3 l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor; m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate; n) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene; o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect; p) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect. (2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pentru secretarul general al instituției prefectului se stabilesc de către prefect, prin fișa postului. (3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului care are sarcina de a le pune în aplicare.” 6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. Art. II. – Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

De asemenea, Guvernul a adoptat o hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor și speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022.

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art.1 Se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022 în sectorul vegetal, pentru următoarele culturi: a) soia; b) lucernă; c) leguminoase boabe pentru industrializare: mazăre boabe și fasole boabe; d) cânepă pentru ulei și/sau fibră; e) orez; f) sămânță de cartof; g) hamei; h) sfeclă de zahăr; i) tomate pentru industrializare cultivate în câmp; j) castraveți pentru industrializare cultivați în câmp; k) legume cultivate în spații protejate: (i) legume cultivate în sere: tomate, castraveți, ardei, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare; (ii) legume cultivate în solarii: tomate, castraveți, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare; l) fructe pentru industrializare: prune, mere, cireșe și vișine, caise și zarzăre; m) cartof timpuriu pentru industrializare. Art.2 (1) Se acordă sprijin cuplat în anii 2021 și 2022 în sectorul zootehnic, fermierilor crescători de animale din următoarele specii: a) bovine; b) ovine; c) caprine; d) viermi de mătase. (2) La specia bovine se acordă sprijin cuplat pentru următoarele categorii: a) bivoliţe de lapte; b) taurine de carne: vaci de carne și tauri de carne; c) vaci de lapte.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.